JEŽÍŠ A PESACH

JEŽÍŠ A PESACH

PROVÁZÁNÍ PESACHU A EUCHARISTIE

Eucharistie (Večeře Páně), má svůj kořen v pesachovém rituálním hodování, které vychází z ustanovení Tóry. Základem takové hostiny je pečený beránek s nekvašeným chlebem (a bylinami). V židovské tradici je Pesach každoroční připomínkou vysvobození Izraelitů z Egyptské moci, zbavení se otrockého jha a vykročení svobody, kterou je, dle tradice, přijetí jha Tóry – Zákonů Božích. Podíl na této rituální hostině může mít pouze obřezaný, patřící do společenství Izraele, nikoli (neobřezaný) cizinec.

Ježíšův pesachový příběh a ustavení eucharistie se zakládá na symbolice beránka, jakožto oběti přeskočení, vyjmutí prvorozených Izraelitů z pustošivé rány, která zahubila prvorozené Egypta. Na tuto událost Ježíš staví další vrstvu, totiž oběť sebe sama, jakožto beránka, který má též moc oběti přeskočení. Původní vyprávění je však zduchovněno, neboť tato oběť vyjímá účastníky hostiny (věřící v Ježíšovo dílo) z pustošivé moci hříchu a jeho područí a umožňuje jim vyjít do svobody, kterou je následování Ježíšova učení a příkladu. Eucharistie se smí účastnit pouze ponořený do vody, ten který přijímá Ježíše jako mistra (Pána), mocného pro vysvobození člověka pro věčnost. Právě tak, jako Izrael následoval Boha při východu z Egypta. Zajímavým prvkem v tomto příběhu je víno, nápoj, který nevychází z biblických předpisů, ale stal se základní součástí hostin Izraele, tedy i pesachové. Víno je židovské tradici symbolem dobrých věcí života, požehnání [1].

Pokud bychom hledali souvislosti, nabízí se vztah krev – víno. Izraelité měli krví z oběti přeskočení označit své veřeje na znamení domácností, které jsou vyjmuté ze smrtonosné rány vyhubivší v Egyptě vše prvorozené. V eucharistii se tak víno, které symbolizuje Ježíšovu (beránkovu) krev, přidává k symbolice oběti přeskočení. Účastník rituální hostiny symbolicky jí „nového“ beránka a pomazává jeho krví svou domácnost – sám sebe. 

Ježíš doplnil pesachovou hostinu o tento nový rituální prvek (Večeři Páně), přidal onu další vrstvu k symbolice Pesachu a následně byl zabit (smrtí na kříži). Tolik k nastínění provázanosti pesachového tématu a eucharistie.

V Ježíšově díle tedy nejde, jak je někdy proklamováno, o oběť za hřích (smíření), ale o vytyčenou cestu, učení o osvobození se z moci hříchu.
1 Newman – Sivan, Judaismus od A do Z, s. 239, heslo: Víno.
21. 3. 2018, aktualizováno 12. 4. 2018
19.04.2018 16:08:52
thomaso.didymos
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one